日本語 | English | tiếng việt | ภาษาไทย

นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยบริษัท ANES จำกัด(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)

ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า“เว็บไซต์นี้”) ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้ และในการใช้งาน ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

 

1. ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ หรือผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ (เช่น รูปถ่าย เครื่องหมายโลโก้ แผนผังประโยค รูปภาพ)
หากมีการนำสิ่งที่ลงในเว็บไซต์นี้และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอม(เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลงอัพโหลด เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย จำหน่าย) จะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้แก่ การละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์

 

2. เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ หรือผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของในสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ ชื่อบริษัทที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ ห้ามผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าใน เว็บไซต์นี้ไปถ่ายโอนโดยไม่ได้รับความยินยอม

 

3. ข้อห้ามกระทำ

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามกระทำการต่อไปนี้

 • ละเมิดหรือส่อเค้าว่าจะละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สามหรือของบริษัทฯ
 • ทำให้หรือส่อเค้าว่าจะทำให้บุคคลที่สามหรือบริษัทฯ ต้องเสียประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้
 • กระทำหรือส่อเค้าว่าจะกระทำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • ก่อหรือส่อเค้าว่าจะก่ออาชญากรรม หรือสิ่งที่เชื่อมโยงสู่อาชญากรรม
 • แจ้งหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเช่น ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น
 • กระทำการค้า หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือเพื่อเตรียมการดังกล่าว
 • ทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามหรือของบริษัทฯ
 • ใช้หรือนำเสนอโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายเช่น ไวรัสทางคอมพิวเตอร์
 • กระทำการหรือส่อเค้าว่าจะกระทำการอื่นใดที่ผิดต่อกฎหมาย คำสั่ง หรือเทศบัญญัติ
 • กระทำการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่า ไม่เหมาะสม
 

4. การปฏิเสธความรับผิด

 • บริษัทฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบสิ่งที่ลงในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างดีแล้ว แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองว่า ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นประโยชน์ สมบูรณ์ หรือปลอดภัย (เช่น การหยุดชะงักของระบบ ความผิดพลาด คอมพิวเตอร์ไวรัสในเว็บไซต์นี้หรือเซิฟเวอร์ หรือผลร้ายอื่นๆ) ตลอดจนไม่อาจรับรองว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ทุกท่าน
  นอกจากนี้ หากเกิดความเสียหายขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หรือระงับ ยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลหรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน
 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะควบคุมดูแล และป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้ทุกท่านและลูกค้าที่เข้ามาถามและติดต่อในเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา หากไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากเจ้าของข้อมูลก่อน
(ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้เปิดเผยหรือนำส่งตามความในกฏหมาย)

 

6. การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์นี้

 • หากท่านมีความประสงค์จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขที่อยู่ของเพจ (URL) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงจากหน้าโฮมเพจต่อไปนี้
   * หน้าที่ไม่มีการระบุชัดเจนว่าเป็นรายละเอียดที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเช่น การเชื่อมโยงในกรอบ
   * หน้าที่ลงข้อความที่อาจผิดกฏหมายหรือมีความเป็นไปได้
   * หน้าที่ลงข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
   * หน้าที่มีข้อความซึ่งเป็นการกล่าวโจมตี หรือทำให้บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเชื่อมโยงหากเป็นการเชื่อมโยงจากโฮมเพจที่ไม่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ
 

7. เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัทฯ อาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยจะลงข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ท่านอ่านและรับทราบข้อความที่เป็นปัจจุบัน