Lịch sử

 Chặng đường lịch sử của Công ty

Năm 1950 Thành lập Công ty ASAHI KOGYOSHA
Năm 1955 Chuyển đổi Công ty ASAHI KOGYOSHA thành tổ chức pháp nhân và thành lập Công ty cổ phần NIHON KISETSU
Năm 1970 Xây dựng mới tòa nhà trụ sở chính cho công ty cổ phần NIHON KISETSU
Năm 1976 Mở trụ sở kinh doanh Itabashi
Năm 1982 Mở văn phòng chi nhánh Asaka
Năm 1985 Mở văn phòng chi nhánh Niigata
Năm 1987 Mở văn phòng chi nhánh Kawaguchi
Năm 1990 Mở văn phòng chi nhánh Satte
Năm 1994 Chuyển đổi cơ cấu tổ chức của trụ sở kinh doanh Itabashi thành chi nhánh
Năm 2000 Mở văn phòng kinh doanh Saitama
Năm 2001 Mở văn phòng kinh doanh Adachi
Năm 2005 Xây dựng mới và di chuyển văn phòng kinh doanh Saitama tới Niiza-shi,
Saitama, chuyển đổi cơ cấu tổ chức thành chi nhánh
Năm 2006 Sáp nhập Công ty cổ phần NIHON KISETSU với Công ty cổ phần công nghệ nhiệt học SHOWA,
đổi tên công ty thành Công ty cổ phần ANES,
tu sửa mở rộng thêm tòa nhà trụ sở chính
Năm 2009 Sáp nhập với Công ty cổ phần công nghệ thiết bị TAMURA,
chuyển đổi cơ cấu tổ chức của văn phòng Công ty cổ phần công nghệ thiết bị TAMURA cũ thành chi nhánh Tama của Công ty cổ phần ANES,
mở thêm văn phòng kinh doanh Nishi-Tokyo-shi
Năm 2013 Thành lập công ty cổ phần ANES Thái Lan